مقاله ای در مورد زبان برنامه نویسی

مقاله ای در مورد زبان برنامه نویسی

computerprogramming

زبان برنامه نویسی یک زبان مصنوعی است که می توان برای کنترل و رفتار یک ماشین خصوصا یک کامپیوتر مورد استفاده قرار گیرد. زبان های برنامه نویسی مانند زبان های انسانی از طریق استفاد از قوانین معنایی و صرف و نحو برای تعیین به ترتیب ساختار و معنا تعریف می شوند.
از زبان های برنامه نویسی برای تسهیل ارتباط در مورد وظیفه سازماندهی و دستکاری اطلاعات بیان دقیق الگوریتم ها استفاده می شود. برخی نویسندگان، عبارت زبان برنامه نویسی را به زبان های برنامه نویسی برای تسهیل ارتباط در مورد وظیفه سازماندهی دستکاری اطلاعات و بیان دقیق الگوریتم ها استفاده می شود

۱۱ صفحه

می توانید از اینجا دانلود کنید

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

۴۰۵ بازدید

درباره فرشته