آزمایشی در مورد انجام محاسبات خاکبرداری

آزمایشی در مورد انجام محاسبات خاکبرداریkhak bardari

Q    M    I    E    A
R    N    J    F    B
S    O    K    G    C
T    P    L    H    D
شکل  A

شکل B:
بر روی ضلع AB

برروی ضلع AC

M 14= AM
M6= MC
حال از نقطه A عمودی بر BD رسم می کنیم تا نقطه G حاصل گردد حال بایستی ارتفاع خاکبرداری شده نقطع G را بیابیم.

۶ صفحه

می توانید از اینجا دانلود کنید

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

۱۸۲ بازدید

درباره فرشته