محاسبه تعیین طول و تراز یابی به وسیله تئودولیت

محاسبه تعیین طول و تراز یابی به وسیله تئودولیت

naghshe

محاسبه زاویه، طول، ارتفاع نقاط
نقطه اول

زاویه
۸۴۰/۱  تاربالا
۸۴۰/۱  تاروسط
۵۸۴/۱  تارپایین

۵ صفحه

می توانید از اینجا دانلود کنید

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

۲۸۰ بازدید

درباره فرشته